Logo E-TAXI Košice
 

Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK E-TAXI DISPEČING: 0911 606 206

v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok je uverejnený na www.e-taxike.sk a upravuje prepravné podmienky prevádzkovateľa potrebné na uzavretie Objednávky a Zmluvy o preprave v Taxislužbe (ďalej ako „Prepravný poriadok“).

2. Prevádzkovateľ Taxislužby s názvom E-TAXI sú spoločnosti: E-TAXI s.r.o., sídlo: Južná tr. 4B, 040 01Košice, IČO: 528 28 930, Future House GP, s.r.o., sídlo: Jesenná 22, 040 01 Košice, IČO: 51461196, (ďalej ako „Dopravca“).

3. Cenník prepravy je uverejnený na www.e-taxike.sk

4. Dopravcom sa rozumie prevádzkovateľ vnútroštátnej osobnej cestnej dopravy – Taxislužby, uvedený v čl.I. ods. 2. tohto poriadku odo dňa udelenej koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny, a s tým súvisiace služby na základe Objednávky a Zmluvy o preprave osôb.

5. Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami Taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa objednávky a po jej akceptovaní zmluvnými stranami vzniká zmluva o preprave osôb v mestskej a prímestskej preprave.

6. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o prepravu.

7. Cestujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa už vezie vo vozidle na základe prijatej a dohodnutej objednávky. Zároveň prebieha platnosť zmluvy o preprave.

8. Dopravca poskytuje prepravné služby prostredníctvom oprávnených osôb t.j vodič taxislužby v pracovno-právnom vzťahu a platným preukazom vodiča taxislužbysplatným psychlogickýma lekárskym vyšetreními a platným poistením. Ďalšia oprávnená osoba je dispečer, ktorý zabezpečuje príjem objednávok, usmernenie a navigovanie vozidiel arealizovanie žiadostí, sťažností, reklamácií cestujúcich, prípadne koordinuje riešenie krízových udalostí.

Čl. II. Povinnosti Dopravcu

Dopravca je povinný najmä:

 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku.
 2. Realizovať prepravu podľa objednávky cestujúceho, ktorú vykonal: telefonicky, digitálne cez

aplikáciu alebo v zmysle samostatnej zmluvy a platného cenníka Taxislužby a pred a po uskutočnení prepravy oznámiť cenu prepravy a vydať cestujúcemu doklad o jazde, pokiaľ toto potvrdenie nie je zasielané elektronicky mailom, prípadne sms, alebo ako sumárne vyúčtovanie za uskutočnené prepravy za určité obdobie. Ak objednávodič je povinný po ukončení jazdy vydať potvrdenie o jazde a to: tlačeným dokladom, elektronicky alebo prostrednictvom digitalnej platformy.

 1. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 2. Označiť každé prevádzkované vozidlo obchodným menom E-TAXI, sídlom prevadzkovateľa a číslom dispečingu.
 3. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla.
 4. Poveriť, zaškoliť a navigovať Vodiča Taxislužby vykonávajúci prepravu, na ktorého sa ustanovenia tohto prepravného poriadku vzťahujú v rovnakom rozsahu.

Čl. III. Vozidlo Taxislužby

1 Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

 1. Je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku.
 2. Má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre Vodiča a Cestujúcich.
 3. Je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac deviatich osôb, vrátané Vodiča.
 4. Je na predných ľavých a pravých dverách označené názvom taxislužby, sídlom prevádzkovateľa, telefónnym číslomdispečingu, prípadne názvom digitálnej aplikácie na objednanieprepravy.
 5. Má vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúcich platný cenník taxislužby.
 6. Umožňuje prepravu batožiny o max. hmotnosti 15kg a najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 litrov.Umožňuje prepravu detí iba v prípade, že vozidlo má detskú sedačku, resp. cestujúci to uvedie v objednávke a poskytne, zapožičia vlastnú detskú sedačku.
 7. Umožňuje prepravu zvierať iba v prípade, že má zviera prepravnú klietku alebo ochranný náhubok, obojok, popruh, vodítko a váži max. 20kg, výšku max.30cm a je predpoklad, že preprava bude bezpečná a nespôsobí znečistenie alebo nespôsobí vyrušovanie vodiča.
 8. Umožňuje prepravu kočíka alebo celkovej batožiny, ktorá by nijakým spôsobom nemala obmedzovať pripútanie cestujúcich bezpečnostnými pásmi a ich bezpečnú prepravu.
 9. Umožňuje prepravu nadrozmerných batožín iba v prípade, že vozidlo má strešný nosič, strešný BOX alebo to umožňuje jeho ložná plocha v interiéri.
 10. Osobné vozidlo taxislužby musí byť vybavené strešným svietidlom s nápisom TAXI, ktoré je na vozidle na najvyššom bode vozidla uchytené magneticky, pevnou montážou na strešnom nosiči, s výnimkou ak prebieha zmluvná preprava,
 11. Vozidlo taxislužby môže byť vybavené pevne zabudovaným taxametrom pre určenie ceny jazdy, ak nie je určená vopred alebo aplikáciou, prípadne používať na pridelenom tablete aplikáciu TAXIMET

2. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

 1. Osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK.
 2. Kópiu pridelenej koncesie vydanú Okresným úradom, odbor dopravy.
 3. Kópiu výpisu z obchodného registra.
 4. Zelenú kartu PZP, kópiu dokladov o poistení: Havarijné poistenie prípadne poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania.
 5. Preukaz vodiča vozidla taxislužby na viditeľnom mieste, doklad o psychologickej a zdravotnejspôso­bilosti.
 6. Vodičský preukaz vodiča a občiansky preukaz.
 7. Kópiu dmluvy, pracovno-právneho vzťahu s Dopravcom, (TPP, Dohodu), resp. Zmluvu o výkone činnosti dobrovoľníka, resp. Splnomocnenie, či oprávnenie na jazdu.
 8. Doklady o ciachovaní taxametra ústavom legálnej metrológie a montážny list, ak je vozidlovybavené, resp. používa taxameter.

Čl. IV. Objednávka, plnenie Zmluvy o preprave a cena

1 Prepravná povinnosť

Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu Prepravného poriadku a v zmysle Cenníka uverejneného na www.e-taxike.sk

2 Podmienky Objednávky.

Objednávku je možné vykonať:

 1. telefonicky na číslo dispečingu: 0911 606 206
 2. Emailom na: dispecing@e-taxike.sk
 3. Online cez aplikaciu taxislužby na www.e-taxike.sk (zatiaľ pre partnerov taxislužby)
 4. Elektronicky prostredníctvom dispečerskej aplikácie tretích strán s ktorými taxislužba spolupracuje (napr. HopIn, Bolt, Uber, Liftago, …)
 5. Osobne na stanovišti taxislužby, prípadne na verejných komunikáciach a parkoviskách, pokiaľ to neohrozuje bezpečnosť a plynulosť premávky a je to v súladne s dopravnými predpismi.

Pri telefonickej, resp. digitálnej objednávke prepravy je objednávateľ povinný uviesť pravdivo, presne a úplne:

 1. miesto NÁSTUPU, adresa, resp. GPS súradnice, pričom musí byť prístupné pre dané vozidlo a v súlade s pravidlami cestnej premávky, pričom vodič má právo upresniť miesto nástupu a požiadať objednávateľa o nové miesto nástupu, ak by tobolo v rozpore s pravidlami cestnej premávky alebo by hrozila bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku
 2. voliteľne miesto VÝSTUPU, resp GPS súradnice, pričom musí byť prístupné pre dané vozidlo a v súlade s pravidlami cestnej premávky, pričom vodič má právo upresniť miesto nástupu a požiadať objednávateľa o nové miesto nástupu, ak by tobolo v rozpore s pravidlami cestnej premávky alebo by hrozila bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku
 3. meno ktorým sa cestujúci identifikuje vodičovi
 4. ak ide o časovú objednávku, tak čas, na ktorý ma byť pristavené vozidlo
 5. počet vosôb, ak ide o prepravu viac ako štyroch osob, prípadne väčšieho množstva batožiny, alebo špecifickej batožiny, pre posúdeni počtu vozidiel

3 Uzatvorenie zmluvy o preprave

 1. Objednávateľ nastúpením do vozidla uzatvára v zmysle zákona zmluvu o preprave v súlade s týmto prepravným poriadkoma a bezvýhradne s ním súhlasí. Plnenie zmluvy o preprave v zmysle tohto prepravného poriadku vzniká momentom zahájenia prepravy s cestujúcim vo vozidle, ktorého identitu overil vodič a cestujúci potvrdil platnosť parametrov a podmienok zadanej a odsúhlasenej objednávky v zmysle tohto článku. Zároveň sa v rovnakom časovom momente a GPS súradniciach začína monitoring priebehu prepravy aplikáciou TAXImet, https://www.taximet.com/, sídlo: 29/1, Rathnapura Road, Ingiriya, Sri Lanka, taximetservice@gmail.com ako podklad pre stanovenie konečnej ceny. Platnosť a plnenie uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa je zmysle §760 až §764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Prepravná zmluva“).
 2. Objednávateľ zadaním objednávky dáva svoj dobrovoľný SÚHLAS dopravcovi ako prevádzkovateľovi axislužby na spracúvanie osobných údajov (meno, telefón, GPS monitoring polohy, PRED, POČAS plnenia zmluvy o preprave až do jej ukončenia, VÝSTUPU, zadanie HODNOTENIA vodiča, spokojnosti, resp. až po ODHLÁSENIE z digitálnej aplikácie v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov), a informácií, ktoré zadal Dopravcovi pre plnenie zmluvy.
 3. Objednávka je platná iba ak dispečer, resp. vodič taxislužby vysloví, napíše, digitálne potvrdí svoj SÚHLAS s parametrami a podmienkami objednávky. Bez SÚHLASU dopravcu, resp. jeho oprávnenými osobami ako je dispečer, resp. vodič taxislužby je objednávka neplatná, nebola prijatá a nenastala platnosť zmluvy o preprave v zmysle tohto prepravného poriadku.

4 Odmietnutie prepravy

Dopravca si vyhradzuje právo podmienečného prijatia objednávky, resp. má právo odmietnuť realizovať začiatok prepravy, ak po príjazde na miesto NÁSTUPU posúdi, že:

 1. zadané detaily z prijatej Objednávky sú rozdielne
 2. cestujúci požaduje zmenu parametrov, či podmienok oproti prijatej objednávke a cestujúci nesúhlasí so zmenou ceny cestovného navýšeného podľa nových požiadaviek
 3. ohrozuje vodiča alebo cestujúcich vo vozidle, fyzicky, svojím správaním, batožinou aleboinak,
 4. nevie zaplatiť za požadovanú objednávku prepravy,
 5. ohrozí bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku.
 6. je v podnapitom stave, prípadne pod vplyvom iných omamných látok
 7. má znečistené oblečenie, alebo hrozí inak znečistenie interiéru vozidla
 8. neuposlúchne pokyny vodiča taxislužby

5 Práva a povinnosti cestujúceho

 1. pred uskutočnením prepravy a uzavretím zmluvy o preprave má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.
 2. počas prepravy musia byť cestujúci pripútaní bezpečnostnými pásmi, ktorým je vybavené vozidlo, upevnená batožina
 3. cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, byť hlučný, manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby alebo inak ohroziť bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku inak zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne poškodenému.
 4. cestujúci sa zaväzuje vždy po ukončení prepravy ZAPLATIŤ podľa dohodnutej ceny, prípadne podľa údaju z taxametru alebo aplikácie TAXImet, pokiaľ nie je dohodnutá platba cez aplikáciu alebo na faktúru. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši neodkladne vodič privolaním polície, resp., zápisom do digitálnej platformy, oznámením na dispečing dopravcovi, ktorý to má právo riešiť právnymi prostriedkami, mimosúdne alebo súdnou cestou. Cestujúci je povinný zaplatiť dopravcovi aj spôsobené škody, náhrady a úrok z omeškania.

6 Povinnosti vodiča taxislužby

 1. batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne Vodič vozidla taxislužby a to tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť posádky a zamedzilo sa poškodeniu batožiny a vozidla
 2. vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby a batožina len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.
 3. na prednom sedadle vedľa Vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 4. v priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.
 5. prepravu uskutočňiť v súlade so zákonom po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom účastníkov prebiehajúcej prepravy, resp. podľa pokynov z dispečingu alebo špecifických podmienok, za ktoré zodpovedá Vodič.
 6. po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie o jazde, ktoré obsahuje najmä:
 7. číslo dokladu,
 8. evidenčné číslo vozidla,
 9. dátum jazdy,
 10. obchodné meno prepravcu, adresa prevádzky prípadne sídlo firmy IČO, DIČ,
 11. zaplatené cestovné.
 12. V prípade, že cestujúci aj vodič využili digitálnu platformu, aplikáciu tretej strany, vyúčtovaniea doklad o platbe vystavuje prevádzkovateľ platformy digitálne v zmysle jeho obchodných podmienok.

Čl. V. Odmietnutie plnenia Objednávky a ukončenie plnenie Zmluvy o preprave

 1. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku po príjazde vozidla taxislužby na miesto NÁSTUPU, avšak najneskôr pred zahájením prepravy. V uvedenom prípade, má dopravca nárok žiadať pomernú časť za príjazd objednávateľ sa zaväzuje uzatvoriť dohodu o cene s vodičom, resp. dispečerom dopravcu, resp. bude objednávateľovi odrátaná cena za príjazd prevádzkovateľom digitálnej platformy. V uvedenom prípade sa eviduje tento úkon objednávateľa v digitálnej platforme, resp. ispečerom, čo poskytuje hodnotenie o správaní tejto osoby.
 2. Vodič pri statuse ONLINE, pripravený prijať objednávku má právo ponúkanú objednávku prijať alebo odmietnuť. V prípade, že objednávku odmietne sa tento úkon vodiča eviduje v digitálnej platforme, resp. dispečerom, čo poskytuje hodnotenie o správaní vodiča.
 3. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť objednávku alebo zastaviť plnenie zmluvy a preprave ak:
 1. predpokladá, že nevie splniť objednávku vzhľadom na stav paliva, stav batérie, poveternostné podmienky alebo iné okolnosti, ktoré uvedenie do zápisu, resp. na dispečing.
 2. čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné zmenené podmienky cestujúcim alebo vonkajšími okolnosťami sú nerealizovateľné alebo inak ohroziť bezpečnosť vozidla, osôb, či majetku.
 3. vodičovi to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody.
 4. cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby alebo odťažovanie Vodiča počas prepravy.
 5. to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u Vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby.
 6. cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby.
 7. cestujúci požaduje prepravovať zviera, ktoré vzhľadom na veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.
 8. cestujúci požaduje pod vplyvom časového stresu, či meškania alebo nervozity, rýchlu jazdu vodiča v rozpore s pravidlami cestnej premávky.

4. Cestujúci má právo odmietnuť splnenie zmluvy o preprave a ukončiť predčasne prepravu ak:

 1. mu je nevoľno alebo zo zdravotných problémov,
 2. o to vyslovene požiada vodiča, že chce vystúpiť a ukončiť predčasne prepravu,
 3. sa cíti ohrozene vzhľadom na štýl jazdy Vodiča.
 4. vodič vozidla taxislužby, resp. dopravca porušil podmienky tohto prepravného poriadku.

5. V prípade vyššie uvedených okolností plnenie objednávky, či plnenia zmluvy o preprave sa zmluvné strany zaväzujú cenu prepravy riešiť dohodou, možnosťami digitálnej aplikácie alebo cez dispečing, v zmysle čl.IV. tohto prepravného poriadku.

Čl. VI. Nakladanie s nájdenými vecami

 1. Vodič taxislužby je povinný vydať vlastníkovi je stratenú vec, ak vo vozidle taxislužby nájde stratenú vec cestujúceho. Zmluvné strany vodič aj cestujúci sú povinný neodkladne takúto udalosť nahlásiť na dispečing alebo do digitálnej aplikácie a preukázať, popísať, foto, približný čas, predpokladané miesto, či dôkazy o danej veci, aby bolo nepochybné o akú vec ide a kto je jej skutočný vlastník. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási do 3 dní od nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať na dispečing dopravcu prípadne na polícií.
 2. Ak sa prihlási ten kto vec stratil alebo zabudol vo vozidle taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.
 3. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. VII. Zmeny počas plnenia Zmluvy o preprave osôb

 1. Cestujúci má právo požiadať o zmenu trasy pred zahájením jazdy, resp. zadať viac cieľov na VÝSTUP, ak nastúpilo do vozidla viac cestujúcich na jednu objednávku alebo cestujúci požiadal pred alebo počas jazdy, že bude vystupovať, požadovať čakanie vozidla a opäť nastúpi do vozidlaa požiada vodiča, dispečing, prevádzkovateľa digitálnej platformy o prepravu na NOVÝ cieľ. V uvedenom prípade, vodič dočasne pozastaví príjem nových objednávok zadaním voľby v digitálnej platforme alebo oznámením na dispečing a je povinný zadať NOVÝ cieľ prepravy, merať čas čakania, a opäť zadať NOVÝ cieľ prepravy. Predpokladaná cena prepravy sa zmení a cestujúci je povinný zaplatiť sumárnu cenu podľa skutočných kilometrov a času čakania.
 2. Cestujúci sa zaväzuje zaplatiť náhradu podľa cenníka, ak spôsobí znečistenia, poškodenie vozidla alebo inú škodu svojím správaním. Vodič aj dopravca má právo požadovať a vymáhať náhradu škody aj ušlý príjem.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú na akýkoľvek incident, uvedený v tomto článku, neodkladne zhromaždiť dôkazy, odfotiť, zapísať do digitálnej aplikácie alebo nahlásiť na DispečingDoprav­covi. Cestujúci má rovnaké právo na foto záznam, výpoveď, záznam, dôkazy či zápis podrobností na svoju obhajobu.

Čl. VIII. Zodpovednosť a jej výnimky

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby po zahájení prepravy cestujúceho prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka
 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy po zahájení prepravy cestujúceho z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú
 3. Cestujúci má právo na odškodné tým, že preprava nebola vykonaná v zmysle zmluvy o preprave, po zahájení prepravy cestujúceho v zmysle čl.IV. ods. 2. d) tohto poriadku nasledovne :
 1. náhrada škody za omeškanie bude riešená dohodou s vodičom, resp. dispečingom pomernou zľavou pred zaplatením za prepravu.
 2. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.
 3. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená v zmysle čl.VII. ods. 4. a čl.XII.

Čl. IX. Reklamácie, žiadosti, sťažnosti, náhrada škody a hodnotenie spokojnosti

 1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať podnet, žiadosť, sťažnosť, reklamácie, či hodnotenie, a to bezodkladne, najneskôr do 3 dní od vykonania prepravy. Cestujúci berie na vedomie, že ústne svoje vyjadrenie vodičovi, resp. telefonicky na dispečing , sa však nepovažuje za prijatú reklamáciu v zmysle tohto prevádzkového poriadku
 2. Cestujúci je oprávnený podať podnet, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu na vady prepravy

hodnotenie spokojnosti nasledovným spôsobom:

 1. vyplnením a odoslaním správy priamo v digitálnej platforme, aplikácii.
 2. zaslaním alebo doručením reklamácie na e-mail dopravcu
 3. zaslaním alebo doručením reklamácie na adresu sídla dopravcu.

3. V žiadosti, reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť dôkazy, doklady osvedčujúce jeho nárok ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy ( úhrada ceny za prepravu). 4. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca bezodkladne vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote niekratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú. 5. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkom (§ 427 až 431). 6. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s Cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť právnymi prostriedkami a a cestou súdu. 7. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka. 8. Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomné uplatniť najskôr dopravcu, a to najneskôr do 14 dni odo dňa, kedy došlo ku škode. 9. Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku môže preskúmať Slovenska obchodná inšpekcia.

Čl. X. Mimoriadna udalosť

 1. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
 2. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) sa považuje:
 1. dopravná nehoda vozidla taxislužby, prípadne ak je svedkom dopravnej nehody.
 2. požiar vozidla.
 3. úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo sprevádzanej osoby.
 4. vždy bezodkladne informovať o tejto skutočnosti dispečing dopravcu.

3. Pri mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

 1. bezodkladne zastaviť vozidlo.
 2. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.
 3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať zdravotnícku pomoc.
 4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 5. vždy bezodkladne informovať o tejto skutočnosti dispečing dopravcu.

4. Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu osoby alebo jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy vodiča, je vodič vozidla taxislužby povinný:

 1. ohlásiť bezodkladne mimoriadnu udalosť dispečingudopravcu a policajnému orgánu a na tel. číslo 112.
 2. zdržať sa konania, ktoré by bránilo vyšetrenia mimoriadnej udalosti.
 3. zotrvať na mieste až do príchodu policajného organu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení mimoriadnej udalosti.
 4. vždy bezodkladne informovať o tejto skutočnosti dispečing dopravcu.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave uvedený na: www.e-taxike.sk
 2. Zmluvné strany dopravca a cestujúci majú právo v uzatvoriť písomnú dohodu a upraviť práva a povinnosti odlišné ako sú upravené v tomto prepravnom poriadku.
 3. Cestujúci vyhlasuje, že sa pred zadaním objednávky oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi tohto prepravného poriadku a ustanoveniami zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami, ktoré prijíma.
 4. Cestujúci berie na vedomie, že momentom zadania objednávky sa zaväzuje riadiť ustanoveniami tohto prepravného poriadku a tým zároveň môžu nastať podmienky pre uzatvorenie a plnenie zmluvy o preprave uvedené nawww.e-taxi.sk
 5. Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Dopravca sa zaväzuje dodržiavať platný prepravný poriadok v nemá právo meniť tieto ustanovenia počas prebiehajúcej reklamácie.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento prepravný poriadok si pozorne prečítali a zaväzujú sa nimi riadiť.

Čl. XII. Tarifa

Cenník E-TAXI s.r.o.
Cenník mapa E-TAXI s.r.o.

Tento prepravný poriadok je platný a účinný jeho zverejnením od 15.06.2020